Klokkenluidersregeling

 

Algemeen
Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Finergie Accountants te
beschikken over een klokkenluidersregeling. Artikel 32 VAO luidt als volgt:

Artikel 32 VAO
1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de
accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar
voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de
accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten
worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden
waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van
passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de
accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website
beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie
en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.
Deze klokkenluidersregeling is van kracht naast:
 
*  De interne klachtenregeling als vermeld in het personeelshandboek.
*  Verschillen van inzicht binnen (controle)teams. Hiervoor geldt de consultatieprocedure zoals
opgenomen in het handboek Kwaliteitsbeheersing.

Indien sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Finergie Accountants
dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het
verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de
klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Artikel 1: Definities
In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd:

- Finergie Accountants & Belastingadviseurs: Finergie Accountants ,
- Melder: Degene die, al dan niet in dienst van Finergie Accountants, een melding doet als
bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
- Vertrouwenspersoon: De persoon die door de eindverantwoordelijke van Finergie Accountants is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling.
- Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met
betrekking tot Finergie Accountants en/of haar medewerkers, in verband met:
a. een strafbaar feit of handelingen die leiden tot een strafbaar feit
b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving
c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren
d. een (dreigende) schending van binnen Finergie Accountants geldende (gedrags-)regels
e. een (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie
f. alle verdere situaties, die naar mening van de melder, voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Artikel 2: Procedure
1. Indien er sprake is van een Vermoeden van een misstand, heeft de Melder de mogelijkheid
deze te melden aan de Vertrouwenspersoon.
2. De melding aan de Vertrouwenspersoon vindt uitsluitend plaats via e-mail/brief aan de
Vertrouwenspersoon. (Finergie Accountants t.a.v. eric@finergie.nl).
Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
3. De melding bevat tenminste een dagtekening en een duidelijke omschrijving van de misstand.
Tevens bevat de melding de naam en het adres van de Melder.
4. De Vertrouwenspersoon bevestigt binnen een week, schriftelijk, aan de Melder dat de melding in goede orde is ontvangen.
5. De Vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder schriftelijk de Vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.
6. De Vertrouwenspersoon stelt de dagelijks eindverantwoordelijke van de melding op de hoogte. Deze zal
een onderzoek (laten) starten en eventueel andere noodzakelijke maatregelen (laten) nemen.
7. De Vertrouwenspersoon informeert de Melder uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de melding over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die genomen zijn. Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de Vertrouwenspersoon de Melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de Melder geïnformeerd wordt over de afhandeling van zijn melding.

Artikel 3: Rechtsbescherming
De eindverantwoordelijke garandeert dat de Melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een Vermoeden van misstand meldt, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

Artikel 4: Werking en publicatie
1. Deze regeling treedt in werking per 1 september 2007
2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Finergie Accountants.

 

  Jan Deckersstraat 32-34, 5591 HS  Heeze      -      Postbus 149, 5590 AC Heeze      -      T 040-2240000      -      F 040-2240723      -     info@finergie.nl