Tijdstip verschuldigdheid omzetbelasting

Bron: Omzetbelasting

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat het belastbare feit zich voordoet op het tijdstip waarop een goederenlevering of dienst wordt verricht. Dat is ook het moment waarop de belasting wordt verschuldigd. In afwijking van deze hoofdregel kunnen de lidstaten bepalen dat de belasting verschuldigd wordt bij de uitreiking van de factuur, bij ontvangst van de vergoeding of, wanneer de factuur niet of te laat wordt uitgereikt, binnen een bepaalde termijn.

Het Hof van Justitie EU is van oordeel dat het niet in strijd is met het Europese recht als de belasting bij te late uitreiking van de factuur verschuldigd wordt bij de formele oplevering en aanvaarding van een dienst. Dat geldt wanneer de voorwaarde van oplevering en aanvaarding onderdeel is van de overeenkomst tussen partijen en door oplevering en aanvaarding de dienst materieel is voltooid en de verschuldigde tegenprestatie vaststaat.